te koop oce scanner, oce plotter en een HP kleuren plotter

Discussion in 'Microstation' started by Karouch, Jan 14, 2004.

 1. Karouch

  Karouch Guest

  wegens opheffing te koop aangeboden
  een océ 9400 scanner, océ opvangtafel en een océ 9400 plotter
  tevens hebben wij een HP designjet 650C kleuren plotter in de aanbieding.
  Alle apparaten zijn goed onderhouden verkeren dus in zeer goede staat.
  Samen moeten deze apparaten € 15000,-- opbrengen.
  vragen of reacties kunnen worden gezonden naar
   
  Karouch, Jan 14, 2004
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.